دسته‌بندی نشده

معماهای هوش تصویری جالب برای کودکان + جواب

 

بعضی از معما‌ها مانند پازل هستند که باید آن‌ها را یکی یکی حساب کنید و کنار هم بچینید. این معما‌های هوشی سطح پایین برای کودکان و سطح بالای آن برای سنین بزرگتر مناسب می‌باشد.

در این مطلب ۱۰ نمونه از این معما‌های هوشی تصویری را برای شما آورده ایم.

معمای شماره ۱:

 

معماهای هوش کودکان

معما‌های هوش تصویری مناسب کودکان

 

پاسخ معمای شماره ۱:
ببر + ببر = ۳۰

۲ تا ببر = ۳۰

ببر = ۱۵

 

گربه + گربه = ۱۲

۲ تا گربه = ۱۲

گربه = ۶

 

موش + موش × ۳ = ۱۲

موش + ۳ تا موش = ۱۲

۴ تا موش = ۱۲

موش = ۳

 

(ببر + گربه) + (ببر + گربه + موش) × موش =؟

(۱۵+۶) + (۶+۱۵+۳) × ۳ =؟

۲۱ + ۲۴ × ۳ =؟

۲۱ + ۷۲ = ۹۳

 

معمای شماره ۲:

معماهای هوش کودکان

معما‌های مناسب نوجوانان

 

پاسخ معمای شماره ۲:
ساعت + ساعت + ساعت = ۲۱،

۲ تا ساعت ۹ + ۱ ساعت ۳ = ۲۱،

۹ + ۹ + ۳ = ۲۱

هر یک ساعت = ۱

 

ماشین حساب + ماشین حساب + ماشین حساب = ۳۰،

۳ تا ماشین حساب = ۳۰

ماشین حساب = ۱۰

اعداد روی ماشین حساب = ۱ + ۲ + ۳ + ۴ = ۱۰

 

لامپ+ لامپ – لامپ = ۱۵،

۲ تا لامپ – ۱ لامپ = ۱۵،

۱ لامپ = ۱۵

 

ساعت ۹ + ماشین حساب با نشان دادن اعداد ۱۲۲۴ × ۳ تا لامپ با ۴ نور =؟

ساعت ۹ = ۹

ماشین حساب = ۱ + ۲ + ۲ + ۴ = ۹

لامپ با ۵ نور = ۱۵

لامپ با ۱ نور = ۳

لامپ با ۴ نور = ۴ × ۳ = ۱۲،

۳ لامپ = ۳ × ۱۲ = ۳۶

 

پاسخ = ۹ + ۹ × ۳۶ =؟

۹ + ۳۲۴ = ۳۳۳

 

معمای شماره ۳:

معماهای هوش کودکان

معما‌های تصویری

 

پاسخ معمای شماره ۳:
جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو = ۴۵،

۳ تا جادوگر = ۴۵،

۱ جادوگر با چوب و جارو = ۱۵

 

چوب جادوگر + چوب جادوگر + چوب جادوگر = ۲۱،

۳ تا چوب جادوگر = ۲۱،

۱ چوب جادوگر = ۷

 

جارو جادوگر + جارو جادوگر + جارو جادوگر = ۱۲،

۴ تا جارو جادوگر = ۱۲،

۱ جارو جادوگر = ۳

 

جادوگر =؟

جادوگر با چوب و جارو = ۱۵

چوب = ۷

جارو = ۳

جادوگر = ۱۵ – ۷ – ۳ = ۵

جادوگر = ۵

 

جارو + جادوگر دست خالی × ۲ چوب =؟

۳ + ۵ × ۱۴ =؟

۳ + ۷۰ = ۷۳

 

معمای شماره ۴:

معماهای هوش کودکان

معما تصویری به همراه پاسخ

 

پاسخ معمای شماره ۴:
۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش = ۳۰،

۳ جفت کفش = ۳۰،

۱ جفت کفش = ۱۰،

۱ لنگه کفش = ۵

 

یخچال + یخچال + ۱ جفت کفش = ۲۰،

۲ تا یخچال + ۱۰ = ۲۰،

۲ تا یخچال = ۱۰،

۱ یخچال = ۵،

 

۲ عدد بطری + ۲ عدد بطری + ۱ عدد یخچال + ۲ عدد بطری = ۱۷،

۶ عدد بطری + ۱ یخچال = ۱۷،

۳ تا ۲ عدد بطری + ۵ = ۱۷،

۳ تا ۲ عدد بطری = ۱۲،

۲ عدد بطری = ۴،

۱ عدد بطری = ۲،

 

۱ لنگه کفش + (۱ عدد یخچال + ۳ عدد بطری) × ۱ عدد بطری =؟

۵ + (۵ + ۶) × ۲ =؟

۵ + ۱۱ × ۲ =؟

۵ + ۲۲ = ۲۷

 

معمای شماره ۵:

معماهای هوش کودکان

معما‌های جالب تصویری

 

پاسخ معمای شماره ۵:
خروس + خروس + خروس = ۶۰،

۳ خروس = ۶۰،

۱ خروس = ۲۰

 

خروس + ۳ عدد تخم مرغ + ۳ عدد = ۲۶،

۲۰ + ۲ تا ۳ عدد تخم مرغ = ۲۶،

۲ تا ۳ عدد تخم مرغ = ۶،

۳ عدد تخم مرغ = ۳،

۱ عدد تخم مرغ = ۱

 

تخم مرغ ۳ تایی + ۲ دسته موز ۶ عددی = ۱۵،

۳ + ۲ دسته موز ۶ عددی = ۱۵،

۲ دسته ۶ عددی موز = ۱۲،

۱ دسته ۶ عددی موز = ۶،

۱ عدد موز = ۱

 

مرغ + ۴ عدد تخم مرغ × ۴ عدد موز =؟

۲۰ + ۴ × ۴ =؟

۲۰ + ۱۶ = ۳۶

 

معمای شماره ۶:

معماهای هوش کودکان

پاسخ معما‌های هوش

 

پاسخ معمای شماره ۶:
گل ۸ برگ + گل ۸ برگ + گل ۸ برگ = ۲۴،

۳ تا گل ۸ برگ = ۲۴،

۱ گل ۸ برگ = ۸

هر گل تک برگ = ۱

 

خرس با پاپیون + خرس با پاپیون + گل ۶ برگ = ۲۶،

۲ تا خرس با پاپیون + ۶ = ۲۶،

۲ تا خرس با پاپیون = ۲۰،

۱ خرس با پاپیون = ۱۰

 

پاپیون + خرس با پاپیون + گل ۸ برگ = ۲۱

پاپیون + ۱۰ + ۸ = ۲۱

پاپیون = ۳،

 

۲ تا پاپیون + خرس با پاپیون و یک گل ۶ برگ × خرس بدون پاپیون =؟

۶ + ۱۶ × (۱۰-۳) =؟

۶ + ۱۶ × ۷ =؟

۶ + ۱۱۲ = ۱۱۸

 

معمای شماره ۷:

معماهای هوش کودکان

معما‌های تصویری به همراه پاسخ

 

پاسخ معمای شماره ۷:
۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش = ۳۰،

۳ جفت کفش = ۳۰،

۱ جفت کفش = ۱۰

 

مرد + مرد + ۱ جفت کفش = ۲۰،

۲ مرد + ۱۰ = ۲۰،

۲ مرد = ۱۰،

۱ مرد = ۵،

 

۲ عدد شال + ۲ عدد شال + ۱ مرد = ۱۳،

۴ عدد شال + ۵ = ۱۳،

۴ عدد شال = ۸،

۱ عدد شال = ۲،

 

۱ لنگه کفش + (مرد + ۲ عدد شال + ۱ جفت کفش) × ۱ عدد شال =؟

۵ + (۵ + ۴ + ۱۰) × ۲ =؟

۵ + ۱۹ × ۲ =؟

۵ + ۳۸ = ۴۳

 

معمای شماره ۸:

معماهای هوش کودکان

معما‌های جالب سطح متوسط

 

پاسخ معمای شماره ۸:
۲ دوربین + دوربین + دوربین = ۲۴،

۴ تا دوربین = ۲۴،

۱ عدد دوربین = ۶،

 

۳ تا بطری + ۱ بطری + ۲ تا بطری = ۱۲،

۶ تا بطری = ۱۲،

۱ بطری = ۲

 

مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری + مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری + مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری = ۴۵،

 

۱ بطری = ۲ و ۳ تا بطری می‌شود ۶،

۱ دوربین = ۶

بنابراین ۳ تا بطری + دوربین = ۱۲،

۱۲ + ۱۲ + ۱۲ + ۳ تا مرد = ۴۵،

۳ تا مرد = ۹،

۱ مرد = ۳

 

* یک بطری در جیب پیراهن، یکی در دست راست و یکی درجیب چپ شلوارش.

 

۱ بطری + یک مرد × دو تا دوربین =؟

۲ + ۳ × (۶+۶) =؟

۲ + ۳ × ۱۲ =؟

۲ + ۳۶ = ۳۸

 

معمای شماره ۹:

معماهای هوش کودکان

معما مناسب نوجوانان

 

پاسخ معمای شماره ۹:
۴ بطری + ۴ بطری + ۳ بطری = ۳۳،

۱۱ بطری = ۳۳،

۱ بطری = ۳،

 

۲ دوربین + ۱ دوربین + ۱ دوربین = ۲۴،

۴ دوربین = ۲۴،

۱ دوربین = ۶

 

یک پسر با ۱ بطری و یک دختر با یک دوربین و ۱ بطری + یک پسر با یک بطری و یک دختر + یک پسر با یک دختر با یک دوربین و ۱ بطری = ۳۰

 

(۳ + ۳ + ۶) + ۳ + (۶+۳) = ۳۰،

۳ پسر + ۳ دختر + ۲۴ = ۳۰،

۳ پسر + ۳ دختر = ۳۰ – ۲۴ = ۶،

۱ دختر = ۱ و ۱ پسر = ۱،

 

۱ بطری + ۲ دوربین × یک پسر با بطری و ۱ دختر با دوربین و ۱ بطری =؟

۳ + (۲ × ۶) × (۳ + ۱) + (۶ + ۳ + ۱) =؟

۳ + ۱۲ × ۱۴ =؟

۳ + ۱۶۸ = ۱۷۱

 

معمای شماره ۱۰:

معماهای هوش کودکان

پاسخ معما‌های تصویری

 

پاسخ معمای شماره ۱۰:
شاخه ۵ برگ + شاخه ۵ برگ + شاخه ۵ برگ = ۱۵،

۳ شاخه ۵ برگ = ۱۵

هر شاخه ۵ برگ = ۵

هر برگ = ۱

 

کرم ابریشم + کرم ابریشم + کرم ابریشم = ۹،

۳ کرم ابریشم = ۹،

۱ کرم ابریشم = ۳

 

سیب + سیب + کرم ابریشم + سیب = ۳۰،

۳ تا سیب + کرم ابریشم = ۳۰،

۳ تا سیب + ۳ = ۳۰،

۳ تا سیب = ۲۷،

۱ سیب = ۹

 

سیب + کرم ابریشم + شاخه ۶ برگ + ۱ کرم ابریشم × کرم ابریشم =؟

۹ + ۳ + ۶ + ۳ × ۳ =؟

۱۲ + ۹ × ۳ =؟

۱۲ + ۲۷ = ۳۹

 

بیتوته

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا